Обявление

О Б Я В А

От „АДАН-Н” ЕООД, гр. Видин

(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборска тор от отглежданите свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци”, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.36 по КК на с. Новоселци, общ.Видин, област Видин. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Видин, Кметство с. Новоселци или в РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение предвижда „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборска тор от отглежданите свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци”, собственост АДАН-Н” ЕООД, гр.Видин. С реализацията на инвестиционното намерение се осигурява временно събиране и съхранение на течна торова маса от дейността на фермата. От водоплътната лагуна  течна торова маса ще се използва за наторяване на собствени земеделски земи и за производство на електрическа и топлинна енергия чрез газификация и когенерация на биомаса от “БИО ПАУЪР ИНВЕСТ” ООД, гр. София в инсталация находяща се в гр. Кула.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Местоположение на площадката;

 

Инвестиционното намерение предвижда „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборска тор от отглежданите свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци”, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.36 по КК на с. Новоселци, общ.Видин, обл.Видин.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За експлоацията „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборска тор от отглежданите свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци”, ще се използва вода. 

На съществуващата площадка има изградено захранване от собствен водоизточник за водоснабдяване с вода за производствени, битови и противопожарни нужди, за което е издадено разрешително за водовземане от подземни води от БДДР Плевен.

 Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При изграждането на лагуната ще се изкопаят и депонират 4500 м3 земни маси, в т. ч. 2000 м3 хумус. Хумусните земни маси ще се използват за подравняване на собствени земеделски земи, които се заблатяват при интензивните дъждове. Останалата земна маса ще се използва за подравняване на площта около лагуната, оформяне на берма и откосите на лагуната.

Тип и начин на третиране на отпадъчните води:

За експлоатацията на лагуната няма да се формират отпадъчни води. Очакваното общо количество течен тор, примесен с вода, за съхранение за период от шест месеца е около 4100,00 м³. От водоплътната лагуна  течна торова маса ще се използва за наторяване на собствени земеделски земи и за производство на електрическа и топлинна енергия чрез газификация и когенерация на биомаса

 

Comments are closed.