Обява

О Б Я В А

От „АДАН-Н” ЕООД, гр. Видин

(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Инвестиции за оборудване /инсинератор/ в биосигурност и превенция от заразяване в отговор на новите изисквания за отглеждане на животни в свинеферма с. Новоселци”, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.35 по КК на с. Новоселци, общ.Видин, област Видин. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Видин, Кметство с. Новоселци или в РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на нова дейност – монтиране на инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти – животински трупове, образувани от дейността на свинеферма в с. Новоселци, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година.

             За финансиране на инвестиционните мерки ще бъде кандидатствано по мярка 5.1  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Местоположение на площадката;

 

Инвестиционното намерение предвижда монтиране на инсинератор на площадката за събиране на трупове, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.35 по КК на с. Новоселци, общ.Видин, обл.Видин.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За експлоатацията на инсинератора няма да се използва вода. 

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Пепелта от изгарянето ще се извежда ръчно, като очакваното количество ще бъде не повече от 5% от изгаряните отпадъци. Напълно безвредна, преминала през минимум 850 °C ще се депортира на определено за целта място.

Тип и начин на третиране на отпадъчните води:

За експлоатацията на инсинератора няма да се формират отпадъчни води.

Comments are closed.